الأهداف والنطاق

این فصلنامه با هدف ترویج انجام پژوهش در باب ادبیات معاصر عربی پایه گذاری شده است. تأکید ما بر تألیف این مقالات به زبان عربی بوده است چراکه برای زبان محصلان در رشته زبان و ادبیات عربی کسب مهارت نوشتن به این زبان امری ضروری است. از سویی نوشتن به زبان عربی مستلزم مطالعه منابع عربی زبان است که این مسأله نیز باید مورد توجه پژوهشگران گرامی قرار گیرد. از سوی دیگر از آنجا که در پژوهشهای مربوط به رشته زبان و ادبیات عربی بیشتر به دوره های قدیم و میانه توجه می شود پرداختن به گرایش های جدید ادبیات هچون نقد ادبی و ادبیات تطبیقی نباید مغفول واقع شود؛ تلاش ما نیز در این فصلنامه بر آن است که بتوانیم این جنبه ها را شکوفا نماییم.