دليل المؤلفين

خواهشمند است هزینه کلی پذیرش و انتشار مقاله را به شماره حساب 0105635956007 بانک ملی شعبه 17 شهریور واریز نمایید.

 

         هزینه پذیرش و چاپ: 5000000 ریال

 

فصلیة دراسات الأدب المعاصر

شروط النشر للمجلة

نشریه از قوانین cope تبعیت می کند

من الواجب ترجمة ملخص المقالة‌ و عنوانها وخصائص الباحثین وأیضا قائمة المراجع والمصادر باللغات الفارسیة والإنجلیزیة والإتیان بها فی آخر المقالة.

1.ترحب المجلة بنشر البحوث الجیدة و الجدیدة ذات الصلة بأی حقل من حقول الأدب العربی(من النظم و النثر و العروض و اللغة و البلاغة و الأدب و تاریخه و المدارس الأدبیة و القصص و المسرحیات و غیره) کما تنشر ملخصات الرسائل و الأطروحات الجامعیة المجازة فی الحقول التی سبق ذکرها.

2.أن یتراوح عدد کلمات البحث بین 8000-12000 کلمة، بما فی ذلک من الحواشی اللازمة و قائمة المصادر و المراجع.

3.أن یکون البحث ابتکاریا و یتسم بالجدة و المنهجیة و القیمة العلمیة و المعرفیة الکبیرة و بسلامة اللغة و دقة التوثیق و غیر مرسل للنشر فی مجلة أخری.

4.یجب إدراج المصادر و المراجع فی نهایة المقالة کما یلی: (لقب المؤلف، سنة الطبع: رقم الصفحة أو الصفحات).

5.یجب أن تُذکر المصادر و المراجع فی نهایة المقالة بصورة واضحة کما یلی: لقب المؤلف، الاسم. سنة الطبع. عنوان الکتاب. المجلد. عدد الطبع. مکان النشر: الناشر.

6.البحوث و الدراسات التی یقترح المحکمون إجراء تعدیلات جذریة علیها، تعاد إلی إصحابها لإجرائها بصورة صحیحة. أما إذا کانت تعدیلات طفیفة فتقوم المجلة بإجرائها.

7.البحوث فی المجلة تخضع للتحکیم العلمی علی نحو سری؛ و ذلک لبیان صلاحیتها للنشر و لا تعاد البحوث إلی أصحابها إذا لم تقبل.

8.یجب أن ترسل ثلاث نسخ من المقالة مع قرص إلی عنوان رئیس التحریر.

9.بعد موافقة لجنة التحکیم ترسل ورقة الموافقة للکاتب.

10.المقالات تطبع کلها باللغة العربیة، و یجب أن تحتوی علی ملخص (باللغة الفارسیة و آخر بالإنجلیزیة) علی أن یتجاوز حجم کل ملخص عن 150 کلمة.

11.تعبّر مواد المنشورة فی المجلة عن آراء مؤلفیها لا عن رأی المجلة.

تعهدنامه

تعارض منافع

 

 

 

 

فصلنامه مطالعات ادبیات معاصر

شرایط پذیرش مقاله

1.این مجله به چاپ هرگونه مقاله در ارتباط با ادبیات معاصر عربی(نظم و نثر، عروض، زبان‌شناسی، بلاغت، تاریخ ادبیات، مدارس ادبی، نقد داستان و نمایشنامه و ...) همت می‌گمارد. مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در موضوعات مذکور نیز در این مجله قابل چاپ است.

2.واژگان هر مقاله باید بین 8000 تا12000 کلمه باشد. حواشی و فهرست منابع و مراجع نیز جزء واژگان مقاله به شمار می‌آید.

3.مقاله ارسالی باید جدید باشد و دارای ویژگی روشمندی علمی و ارزش علمی و شیوایی زبان و دقت در ارجاع‌دهی باشد و به مجله دیگری برای چاپ ارسال نشده باشد.

4.ترتیب ارجاعات درون‌متنی بر این اساس رعایت شده باشد: (نام خانوادگی مؤلف، سال چاپ: شماره صفحه یا صفحات).

5.ترتیب منابع و مراجع پایان مقاله بر این اساس باشد: نام خانوادگی مؤلف، نام. سال چاپ. نام کتاب. جلد. نوبت چاپ. مکان چاپ: ناشر.

6.در صورتی که مقاله‌ای بر اساس رأی داوران نیاز به اصلاحات اساسی داشته باشد به نویسنده عودت می‌گردد اما در صورتی که اصلاحات اندک باشد .مجله انجام آن را به عهده خواهد گرفت.

7.مقالات به صورت محرمانه ارزیابی شده و در صورتی که مقاله‌ای مورد پذیرش واقع نشود مجله مسؤولیتی در قبال اعاده مقاله به نویسنده ندارد.

8.پس از پذیرش مقاله توسط کمیته داوران گواهی پذیرش برای نویسنده ارسال خواهد شد.

9.همه مقالات تنها به زبان عربی چاپ خواهد شد و هر مقاله باید چکیده و کتابنامه انگلیسی و نیز فارسی داشته باشد.

10. تمامی مقالات منتشرشده در مجله بیانگر نظرات نویسندگان آن است.

11.حتماً فرم تعهدنامه که قبل از چکیده‌های انگلیسی در مجله قرار داده شده تکمیل و با مقاله ارسال شود.