عملية مراجعة النظراء

روند چاپ مقاله در این فصلنامه به شرح زیر است:

ابندا متقاضی باید بخش راهنمای نویسندگان را مطالعه کرده و مقاله را چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ شکل طبق ضوابط تدوین نماید.

سپس در سامانه ثبت نام کرده و نام کاربری و رمز عبور دریافت نماید.

سپس همه مراحل ارسال مقاله را طی کرده و در نهایت ارسال را نهایی نماید.

پس از ارسال مقاله برای سامانه مدیر سامانه آن را برای سردبیر ارسال مینماید.

سردبیر نیز مقاله را جهت داوری برای دو تا سه داور ارسال کرده و در نهایت تصمیم به بازنگری و اصلاح، رد یا پذیرش آن گرفته میشود.

اگر مقاله مورد پذیرش نهایی قرار گیرد با توجه به تاریخ چاپ که در پذیرش لحاظ شده روی سامانه قرار خواهد گرفت.

در هر کدام از این مراحل نویسنده میتواند وارد سامانه شده و از روند کار آگاه شود.